ScandiaTIDSKRIFT FÖR HISTORISK FORSKNING

Utgivning:
Vår 2018, band 84, häfte 1, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Detta nummer innehåller bland annat Johan Jarlbrinks artikel som blir en påminnelse om att digitalisering kan medföra konsekvenser som man inte alltid i förstone tänkt sig. I exemplet digitaliseringen av tidningen Aftonbladet talar Jarlbrink om digitaliseringen som en långt ifrån neutral översättning som skapar en ny text.  Bortsett från det alldeles uppenbara att den digitaliserade versionen inte ger närhet till tidningens materialitet – det prasslande pappret och doften av trycksvärta – skapar också omvandlingen av texten potentiella problem för forskaren som inte kan se skillnader mellan original och digitaliserad text.

Maria Josephson behandlar en fråga som upptog stor plats i media under 1970-talet, nämligen THX-rörelsen och den så kallade THX-doktorn Elis Sandberg. I fokus står konflikten mellan den patientrörelse som stod bakom och stödde Sandberg å ena sidan, och myndigheter och medicinsk profession å andra sidan. Josephson vill med sin artikel belysa patienters förvandling till konsumenter under 1900-talets andra hälft, och bidra till en svensk patientrörelsehistoria som hon menar hittills i stort är outforskad.

Carl Filip Smedberg tar sig an begreppet låginkomsttagare och vill med det studera hur skärningspunkten mellan politik, medier och samhällsexpertis under 1960-talet bör förstås och hur sociala kategorier under modern tid uppkommer och skapas. Smedberg har som utgångspunkt att låginkomsttagare – till skillnad från exempelvis klass – inte urskiljs genom sin plats i produktionen, statusställning eller yrkesgrupp, utan genom inkomst. Ibland användes det synonymt med socialgrupp och klass, men viktigast var att det spelade en avgörande roll i ett nytt sätt att dela in samhället på.

Vid sidan av artiklarna rymmer recensionsavdelningen ett stort urval recensioner av nyutgiven svensk och internationell historievetenskap. Kronologiskt täcker recensionerna studier av senmedeltid till våra dagar, och en stor variation av forskningsteman.

Redaktören har ordet – Svante Norrhem

Telegrafen på distans. Ett digitalt metodexperiment – Johan Jarlbrink

En ”medborgerlig” patientrörelse. Samhällssyn och maktkritik hos den svenska THX-rörelsen under
1970-talets andra hälft – Maria Josephson

Låginkomsttagarna. Expertis, politik och mediering i formandet av en ny kategori omkring 1968 – Carl-Filip Smedberg

Recensioner

Mindre uppmärksammade historiska jubileer – Fredrik Tersmeden