Svensk möbeltillverkning 1950–1970Stolar, bord och hyllor i långa rader

Utgivning:
Inbunden, 344 sidor, rikligt illustrerad, färg, 2023
ISBN:
978-91-87439-79-7
Beskrivning:

Litteraturen om svenska möbler och deras formgivare under 1950- och 1960-talet är relativt omfattande. Mindre upp märksamhet har de tillverkande företagen fått, vilka genom tekniska förändringar, nya material och metoder rationaliserade sin verksamhet. Stordrift och serietillverkning slog igenom, samtidigt som hantverksbetonade moment fanns kvar. 

Denna bok försöker täcka denna lucka. Möbelbranschens utveckling tecknas mot bakgrund av omvärldsfaktorer såsom stigande välstånd, försöken att råda bot på bostadsbrist och trångboddhet, nya sätt att distribuera möbler i form av kedjebildningar och stora varuhus med Ikea som det främsta exemplet. Boken diskuterar även den förändrade synen på inredning och möblernas funktion. 

Historien konkretiseras genom minihistoriker över ett tiotal möbelfabriker. Deras ekonomiska och tekniska utveckling studeras. Stort utrymme ägnas också de möbler som producerades och de formgivare som var verksamma under perioden.


Om föfattaren

Sverker Jonsson

född 1947, är professor emeritus i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Han har forskat om press- och reklamhistoria alltsedan doktorsavhandlingen Annonser och tidningskonkurrens 1977 och har för tre år sedan publicerat boken Många tidningar var det, om Göteborgs presshistoria 1920–2020.
Ett andra forskningsområde är svensk industrihistoria, särskilt den moderna stålindustrin men även möbelindustrin, där boken Den svenska möbeltillverkningen 1850–1950 publicerades 2013. Här presenterat arbete kan sägas vara en fortsättning på denna.