Militära arbetsmetoderen lärobok i krigsvetenskap

Utgivning:
2018, inbunden, illustrerad, 332 sidor, färg
ISBN:
978-91-87439-47-6
Beskrivning:

Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer. Boken är även avsedd att fylla en lucka i befintlig militär metodlitteratur genom att ge en historisk förankring och forskningsanknytning till de militära arbetsmetoderna. Genom att beskriva den historiska utvecklingen av en arbetsmetod och koppla den till befintlig forskning ger boken en unik bakgrundsbeskrivning och problematiserande analys av de vanligaste militära arbetsmetoderna.

Boken innehåller några övergripande teman. Det första är kopplat till officerens roll som chef och stabsmedlem. Inom detta tema beskrivs de metoder som används i den militära ledningsprocessen, det vill säga planering, genomförandeledning, uppföljning och utvärdering. Det andra är kopplat till officerens roll som utbildare och inom detta tema beskrivs de militära utbildnings- och arbetsmetoder som används för analys av strid i rummet eller terrängen, till exempel krigsspel, fältövningar och terränganalys. Ett tredje tema i boken är kopplingen mellan arbetsmetod och aktuell forskning.


Om föfattaren

Peter Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström (red.)

 

Redaktörer och författare:

Peter Thunholm, överstelöjtnant (armén), professor i krigs­vetenskap, inriktning operationer och taktik, vid Försvarshög­skolan och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Jerker Widén, professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Niklas Wikström, studierektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, doktorand i historia vid Åbo Akademi, förtidsavgången major (armén) och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Övriga författare:

Arne Baudin, pensionerad överstelöjtnant i Försvarsmakten (­armén) och tidigare militär lärare vid Försvarshögskolan.

Torsten Björkman, fil.dr. i sociologi, Uppsala universitet. Professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan och i arbetsvetenskap vid LTU och KTH.

Anders Cedergren, pensionerad överstelöjtnant i Försvars­makten (armén), tidigare militär lärare vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Johan Elg, doktor i krigsvetenskap (War Studies), King’s ­College London och reservofficer (major) i Försvarsmakten (armén).

Håkan Gunneriusson, universitetslektor i krigsvetenskap vid ­Försvarshögskolan, och Visiting Research Fellow at the Centre of Conflict, Rule of Law and Society, Bournemouth University

Ulf Högström, överstelöjtnant (armén) och militär lärare vid Försvarshögskolan.

Stefan Lundqvist, örlogskapten (marinen), doktor i stats­vetenskap vid Åbo Akademi och militär lärare vid Försvarshögskolan.

Anders Palmgren, överstelöjtnant (armén), fil.dr. i militär­vetenskap (Finska försvarsuniversitetet), militär lärare vid Försvarshögskolan, programchef Högre officersprogrammet och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.