Det andra uppdragetTill försvar för skolans likabehandlingsarbete

Utgivning:
2016, inbunden i danskt band, ca 270 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-32-2
Beskrivning:

I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare.

Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska skol- respektive diskrimineringslagen i praktik. Målet har varit att ifrågasätta likabehandlingsuppdragets underordnade ställning jämte det renodlade “kunskapsuppdraget”, och visa på sambandet mellan dessa två.

Denna bok antar ett normkritiskt perspektiv och lyfter frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå. Det är egna erfarenheter från fältet som ligger till grund för konkreta tips och råd till pedagoger som vill arbeta för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan.

Boken är ett försvar för skolans likabehandlingsarbete – men också att det är möjligt att lyckas med det.

Innehåll:

Inledning Selma Gušić

Projektet Normbrytande rättigheter, Likabehandlingsuppdragets utveckling, Ett uppdrag i förändring, Från mobbningsdiskurs till normkritik, Lagkrav, Vår teoretiska utgångspunkt

Normnätet: Om de normer som skapar behov av ett aktivt likabehandlingsarbete Ana Marega

Kön, Könsidentitet och könsuttryck, Funktionshinder, Sexuell läggning, Ålder, Religion eller annan trosuppfattning, Etnicitet, Kränkande behandling, Intersektionalitet

Rasismerna: Om ungdomars identitetsformering i skolan René Leon Rosales

Etnicitet, klass och kön i skolan, Rasismer, Barn, ungdomar och ratificeringens effekter, Avslutande reflektioner

Motstånd: Om hur vi kan förstå och bemöta det motstånd som uppkommer i normkritiskt förändringsarbete Selma Gušić & Sabina Gušić,

Praktiska erfarenheter av motstånd och förändring, Psykologiska perspektiv på motstånd till förändring, Att arbeta sig igenom motståndet

Läraren: Om rösten, yrkespersonligheten och det mänskliga villkoret i lärarens arbete med likabehandling Tina Kindeberg

Paideia – idén om att fostra medborgarnas tänkande, Utbildning, Undervisning och Fostran, Lärarens yrkespersonlighet – vis, klok och vältalig, Elever söker läraren som förebild, Lärarens muntliga undervisningsansvar

Organisationen: Om att skapa strukturella förutsättningar för ett normkritiskt likabehandlingsarbete i skolan Selma Gušić

Ledarskap från politiken till eleven, Likabehandlingsarbetets strukturella förutsättningar, Granska den egna organisationen, Ansvarsfördelning

Hemmet: Om vikten av föräldrasamverkan för skolans likabehandlingsarbete Laid Bouakaz

Historisk tillbakablick; Kampen om barnet, Föräldrasamverkan i mångkulturella miljöer, Föräldrarnas syn på arbetet kring likabehandlingsfrågor, Konklusion

Skolaktivism: Om att skapa förutsättningar för elevers rättighetsutövande Ana Marega

Varför skolaktivism?, Rättighetsstärkande, Skolaktivisten

Likabehandlingsplanen: Om vad den ska innehålla och hur ni kommer dit Ana Marega

Vad och varför likabehandlingsplanen?, Innehållet, Arbetsgången, Reflektioner


Om föfattaren

Selma Gušić & Ana Marega (red)

Selma Gušić, har en Pol. Kand. och en Master i Globala studier från Lunds universitet. Hon jobbar som projektledare för projektet Normbrytande rättigheter. Hon har tidigare skrivit boken Den onorma boken och medverkat i skriften Show me the Plan. Hon arbetar med normkritik som verktyg för att aktualisera och konkretisera olika verksamheters likabehandlingsarbete.

Ana Marega har en Fil.Kand. i Religionsvetenskap och en Master i Mänskliga rättigheter från Uppsala universitet. Hon jobbar som projektledare för Normbrytade rättigheter. Hon har tidigare skrivit e-boken Röster mot rasism, och medverkat i skriften Show me the Plan. Ana tittar främst på hur principen om mänskliga rättigheter tar sig uttryck i det offentligas tjänst.

Tina Kindeberg är docent i pedagogik och retorik vid Lunds universitet. Hon förespråkar en relationell pedagogik, där lärarens yrkesidentitet och förebildsskapande utgör grundförutsättningar för lärande. Tina har en rad publicerade böcker och forskningsartiklar, inte minst boken Pedagogisk retorik : den muntliga relationen i undervisningen.

Laid Bouakaz är universitetslektor i interkulturalitet och lärande på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Laid är grundskolelärare i engelska, franska och spanska och fil.doktor i pedagogik. Han disputerade 2007 vid lärarutbildningen på Malmö högskola med avhandlingen Parental Involvement in School. What hinders and promotes parental involvement in an urban school.

René León Rosales är postdoktor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. René är också forskare och utbildningsansvarig vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, där hans nuvarande forskningsprojekt handlar om uppkomsten och politiseringen av ungdomsrörelser i utsatta bostadsområden. Han har även fördjupat sig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering.

Sabina Gušić är leg. psykolog och verksam på Teamet för krigs och tortyrskadade i Malmö där hon arbetar med människor som utsatts för organiserat våld. Hon forskar som doktorand på Institutionen för psykologi, Lunds Universitet, om barn och ungdomars reaktioner på svåra traumatiska upplevelser. Sabina föreläser och undervisar i hur ett normkritiskt perspektiv kan användas i mötet med traumatiserade flyktingar.